Beleidsverklaring

Braet – De Vos nv en Alimex Europe bv zijn leveranciers van hoogwaardige food- en feed producten en diensten in de dieren- en levensmiddelensector. Ten einde beter te kunnen voldoen aan de wensen van de afnemers en opdrachtgevers en de marktpositie te verstevigen, hebben wij een kwaliteitsysteem uitgewerkt overeenkomstig de FCA-regeling diersector en ISO/TS 22002-1. 

 

De directie realiseert zich dat de door Braet – De Vos en Alimex Europe behandelde producten deel uitmaken van de voedselketen, dat deze daarom absoluut veilig en betrouwbaar moeten zijn en moeten voldoen aan de huidige relevante wetgeving.

 

In het verwezenlijken van de ambitie om kwaliteitsvolle en veilige producten te produceren wensen wij echter een aantal bijkomende en niet minder belangrijke aspecten niet uit het oog te verliezen : 

 • het bedrijf moet blijvend rendabel, stabiel en groeikrachtig zijn.
 • alle werknemers moeten de kans krijgen om in veilige en comfortabele omstandigheden hun professionele ambities waar te maken en zich op een waardevolle manier te ontplooien.
 • de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu en de omgeving moeten tot een minimum beperkt worden.
 • Het bedrijf moet in de mate van het mogelijke voldoen aan alle eisen en verzuchtingen van het cliënteel.

 

Om onze doelstellingen te bereiken en dit voor buitenstaanders aantoonbaar te maken hebben wij een gedocumenteerd kwaliteitshandboek, zonder overbodige en kostelijke ballast. 

 

Wij, directie uiten met deze beleidsverklaring onze wil om dit kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen, te verbeteren en te bestendigen. 

 

De directie bevestigt expliciet dat zij alle noodzakelijk geachte middelen, personen en informatie ter beschikking zal stellen zodra de behoefte hieraan bekend is. 

 

De evolutie en de resultaten van het kwaliteitsbeleid worden op regelmatige tijdstippen beoordeeld, herzien en bijgestuurd. 

Dit gebeurt in een jaarlijkse directiebeoordeling en eveneens in meer frequente informele kwaliteitsvergadering. Het personeel krijgt volledige inzage in alle documenten met betrekking tot het kwaliteitssysteem.  

 

Daarnaast worden jaarlijks doelstellingen gedefinieerd teneinde op een objectieve manier de resultaten te kunnen beoordelen en maatregelen ter verbetering te definiëren (0R02):

 • Behouden FCA en FSSC 22000 certificatie,
 • Behalen SKAL certificaat,
 • Slagen voor SMETA duurzaamheidsaudit.
 • Verbouwingen trachten uit te voeren op dorpsstraat 174

 

Het bedrijf wenst naast zijn materiële en financiële ambitie ook een sociale en ethisch vooruitstrevende organisatie te zijn en te blijven. 

 

 

Welzijn op het werk 

Werknemers zijn de belangrijkste troef van de onderneming.  Daarom staat welzijn op hetzelfde niveau als productie en kwaliteit.

 

We willen volgende bereiken:

 1. Arbeidsongevallen, letsels, beroepsziektes en ziekteverzuim zijn symptomen van het falen van de organisatie.  Wij geloven dat alle ongewenste gebeurtenissen kunnen worden voorkomen en dat een ongeval vrije omgeving mogelijk is.
 2. Schade en verliezen die al dan niet het welzijn van de werknemers en/of de omgeving in het gedrang brengen willen we voorkomen of tot een minimum herleiden.
 3. We zullen voldoen aan alle wetten en regelgevingen inzake Welzijn op het Werk.
 4. Deze doelstellingen gelden niet alleen voor eigen werknemers of interimkrachten, maar ook voor bezoekers, contractoren en om het even wie zich op de terreinen van Braet - De Vos en Alimex Europe begeeft.

 

Dit  willen we op volgende wijze realiseren:

 1. De directie toont aan hun medewerkers een zichtbaar engagement in alle aspecten van het welzijnsbeleid.  
 2. Risico’s zullen tijdig opgespoord en voorkomen of gereduceerd worden tot een aanvaardbaar peil.
 3. We zullen opleiding en training voorzien zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid op het gebied van welzijn begrijpt en kan toepassen.
 4. Wij zullen het welzijnsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel bij alle werknemers bevorderen door hen te betrekken bij de zorg voor welzijn.

 

De directie neemt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het welzijnsbeleid op een gestructureerde planmatige wijze. Het zal daarvoor de nodige middelen ter beschikking stellen om de algemene doelstellingen te bereiken.  

De directie zal op regelmatige tijdstippen de evolutie van het welzijnsbeleid evalueren en bijsturen waar nodig om zo een continue verbetering van het welzijnsmanagementsysteem en zijn prestaties te bereiken.

 

 

Non-discriminatieclausule

Braet – De Vos & Alimex Europe verbinden zich ertoe elke vorm van discriminatie naar sekse, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs– of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren.

 

Verbinden er zich toe de noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke kansen te waarborgen bij aanwerving, bijscholing en bevorderingen.

 

Onderstrepen de voordelen van een multiculturele en divers samengestelde onderneming en verbinden er zich toe dit thema op een constructieve manier te benaderen.

 

Verbinden er zich toe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden.

 

Verbinden er zich toe de vereiste maatregelen te nemen om de bepalingen van deze non-discriminatiecode mee te delen aan alle medewerkers, klanten en leveranciers door uithangen van deze code op een goed zichtbare plaats. 

 

 

Business principles – Code of Conduct 

Uitvoering van standaarden

We voeren de standaarden van onze activiteiten uit met eerlijkheid, integriteit en openheid en met respect voor de rechten van de mens en de belangen van onze medewerkers. We eerbiedigen eveneens de rechtmatige belangen van degenen met wie we relaties hebben. 

 

De wet gehoorzamen

We zijn verplicht om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de landen waarin wij opereren. 

 

Werknemers

We streven naar diversiteit in een werkomgeving waar er wederzijds vertrouwen en respect is en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de prestaties en de reputatie van ons bedrijf.

Wij werven diensten en bevorderen de werknemers uitsluitend op basis van de kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn voor het werk dat moet worden uitgevoerd. 

We zijn toegewijd aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers. We zullen geen vorm gebruiken van gedwongen, verplichte arbeid of kinderarbeid. 

Wij zijn geëngageerd om met werknemers de vaardigheden en mogelijkheden van elk individu te ontwikkelen en te verbeteren. 

Wij respecteren de waardigheid van het individu en het recht van werknemers op vrijheid van vereniging.

Wij zullen een goede communicatie handhaven met medewerkers via procedures voor informatie en raadpleging. 

 

Consumenten

We zijn toegewijd om producten en diensten aan te bieden die consequent hun waarde bieden in termen van prijs en kwaliteit en die veilig zijn voor het beoogde gebruik. Producten en diensten zullen accuraat en correct worden geëtiketteerd, geadverteerd en meegedeeld. 

 

Aandeelhouders

We zullen het gedrag van de activiteiten in overeenstemming zetten met internationaal geaccepteerde beginselen van een goed zakelijk bestuur. We zullen komen tot tijdige, regelmatige en betrouwbare informatie over onze activiteiten, structuur, financiële situatie en prestaties voor alle aandeelhouders. 

 

Business Partner 

We streven naar wederzijds voordelige relaties met onze leveranciers, klanten en zakelijke partners. 

In onze zakelijke activiteiten verwachten wij dat onze partners overeenstemmen aan de bedrijfsprincipes door ons eigen te houden. 

 

Communautaire betrokkenheid

We streven ernaar om een betrouwbare zakelijke inwoner te zijn en als een integraal onderdeel van de samenleving te handelen, om onze verantwoordelijkheden te vervolledigen aan de samenleving en de gemeenschappen waarin wij opereren. 

 

Openbare activiteiten

Bedrijven worden aangemoedigd hun rechtmatige ondernemingsbelangen te bevorderen en te verdedigen. We zullen samenwerken met regeringen en andere organisaties, zowel rechtstreeks als via organen zoals brancheorganisaties, in de ontwikkeling van voorgestelde wetgeving en andere regelgeving die invloed kunnen hebben op de rechtmatige ondernemingsbelangen. We ondersteunen geen politieke partijen noch dragen bij tot de fondsen van groepen waarvan de activiteiten ter bevordering van de partijbelangen worden berekend. 

 

Omgeving 

We zetten ons in voor het maken van continue verbeteringen in het beheer van onze milieu-impact en voor de langere termijn is het doel de ontwikkeling van een duurzame bedrijfsvoering. We werken samen met anderen om de zorg voor het milieu te bevorderen, het begrip van milieukwesties te verhogen en het verspreiden van goede praktijken. 

 

Innovatie

In onze wetenschappelijke innovatie aan de consument moeten we de belangen van onze consumenten en van de samenleving respecteren. We zullen werken op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek, toepassing van strenge normen voor productveiligheid. 

 

Competitie 

We geloven in een krachtige maar eerlijke concurrentie en ondersteunen de ontwikkeling van passende mededingingsrecht. Onze werknemers zullen het gedrag van hun handelingen verrichten in overeenstemming met de beginselen van eerlijke concurrentie en alle toepasselijke voorschriften.

 

Zakelijke integriteit

We geven of ontvangen geen, direct of indirect, steekpenningen of andere onjuiste voordelen 

voor zowel zakenreizigers als financieel gewin. Geen enkele medewerker kan een geschenk of de betaling die is of kan worden beschouwd als zijnde, smeergeld, bieden, geven of ontvangen. Een vraag naar, of een aanbod van smeergeld moet onmiddellijk worden verworpen en gerapporteerd aan het management. 

De boekhouding van records en de bewijsstukken ervan moeten nauwkeurig beschreven worden en het karakter van de onderliggende verrichtingen weerspiegelen. Geen enkel geheim of ongeregistreerd account, fonds of actief zal worden vastgesteld of gehandhaafd. 

 

Conflicten van belangen

De werknemers worden verwacht om te voorkomen dat persoonlijke activiteiten en financiële belangen in strijd kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden aan het bedrijf. 

De werknemers moeten geen winst zoeken voor zichzelf of anderen door misbruik van hun standpunten.

 

 

De directie